معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

به منظور توانمند سازی، عزت مندی و روحیه خودباوری و متبلور نمودن هویت مداری دانشجویان شاهد و ایثارگر،(کانون) با اهداف زیر تشکیل می شود.
1- حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
2- تقویت نقش دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی کشور.
3- ایجاد زمینه ای مناسب برای همفکری و مشارکت بیشتر این دانشجویان در مسائل آموزشی و فرهنگی.
4- انسجام بخشی و تقویت فعالیت های فرهنگی دانشجویان.
5- زمینه سازی مناسب جهت ارزیابی میزان تأثیرگذاری فعالیت ها و مقایسه آنها در سطح دانشگاه ها.
6-نمایاندن قوت و توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها
7- رشد و ارتقا روحیه خودباوری و کارگروهی در میان دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها.
9- ساماندهی نیروهای پراکنده دانشجویی و هدایت آنها به سوی کار گروهی.
10- بهره گیری از امکانات موجود نهادهای مرتبط جهت دایر نمودن دوره های کارآموزی و آموزش عملی ضمن تحصیل.

1   0
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 1777