معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
 • نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مدیریت دانشجویی
 • نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به مرکز بهداشت و مشاوره
 • نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
 • نظارت و پیگیري اجراي بهینه امور مربوط به واحد دانشجويان غیرايراني،واحد اطلاعات وآمار
 • تهیه استانداردها و سرانه جهت ارتقاء بهره وري، بهینه سازي و توسعه فضاهاي مرتبط با معاونت دانشجويي
 • ارتقاء بهره وري و بهینه سازي خدمات بر اساس استانداردها
 • تدوين و به روز رساني شاخصهاي معاونت بارويكرد نتیجه گرايي و تعیین ضريب اهمیت و سرانه هر يک
 • پیگیري، ايجاد، تكمیل و به روز رساني بانک هاي اطلاعاتي آماري معاونت دانشجویی
 • بهینه سازي ساختارو تشكیلات معاونت دانشجويي
 • تلاش براي ارتقاء حوزه معاونت دانشجویی
 • اصلاح مكانیسم تصمیم گیري
 • اصلاح نظام بودجه ريزي
 • تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات
 • اصلاح فرايندهاي معاونت دانشجویی
 • اصلاح و بهبودآيین نامه ها و دستورالعمل هاي اداري مربوطه
 • اجراي طرح تكريم ارباب رجوع به منظور افزايش رضايت آنها
 • به روز رساني و نظامندكردن وب سايت معاونت دانشجويي
 • ايجاد زمینه مشاركت حوزه هاي مختلف آموزش عالي، دانشجويان ودانشگاهیان در تصمیم سازي
 • كنترل عملكرد سیستمهاي موجود معاونت و برقرار يارتباط شفاف بین آنها و تلاش براي ارتقاء متوازن
 • استفاده ازسیستمهاي جامع و يكپارچه درزمینه پردازش تراكنش هاو اطلاعات مديريت
 • انتقال كاركنان از بخشهاي پرتراكم معاونت به ساير بخشهاي معاونت يا دانشگاه
 • هدفگذاري، نیازسنجي و برنامه ريزي جهت شركت كاركنان در دوره های آموزشی مور دنیاز
1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 5135