معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

رئیس اداره تربیت بدنی

محمدامین دلاوری
مرتبه: استادیار
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ایمیل: delavari@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711115
سوابق اجراییشرح وظایف