معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

محمد کریم عطاءالهی
تحصیلات:
ایمیل:
تماس:
سوابق اجرایی

رئیس اداره خوابگاه ها
رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

شرح وظایف