معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

معاون دانشجویی

محمدامین دلاوری
مرتبه: استادیار
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ایمیل: delavari@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711043-4
سوابق اجراییشرح وظایف

معاون دانشجویی
1-ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ارسالی از سوی رئیس دانشگاه به واحد های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
2-تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
3-ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
4-پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
5-نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
6-برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه.
7-همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
8-اداره ونظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط.
9-راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی، سلامت.
10-نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.
11-برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی،بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.
12-رصد و ارزیابی وضعیت صنفی ، رفاهی ، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.
13-زمینه سازی جهت مشارکت ، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.
14-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.