دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 غلامحسین بنی اسدی کارشناس آزمایشگاه گروه عمران
2 فیروزه کامل جهرمی کارشناس ارشد آزمایشگاه گروه مکانیک
3 امید بازیاری کارشناس کارگاه گروه مکانیک
4 مهدی برموز کارشناس کارگاه گروه مکانیک
5 مجتبی باقری قلعه قاضی کارشناس کارگاه گروه مکانیک
6 سید فاضل حسینی کارشناس آزمایشگاه گروه برق
7 الهام امیری کارشناس آزمایشگاه گروه برق
8 نجیبه اله پرست کارشناس آزمایشگاه گروه برق