دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محمد کریمی مسئول پشتیبانی دانشکده 07633711020