دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی عمران

محمدطاهر کمالی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی عمران
ایمیل: kamali@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف